MENU Τρίκαλα | | English


Αρχική
Βρείτε μας


Erasmus+ KA2 - NecVET


Το 2ο ΕΠΑ.Λ. Τρικάλων συμμετέχει στην Στρατηγική Σύμπραξη/Εταιρική Σχέση Erasmus+ KA2 για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση με τίτλο "New approaches to strengthened cooperation facilities for VET institutions and labour market (NecVET)" για τη διετία 2014-2016.


Το συγκεκριμένο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ είναι μια συνεργασία για καινοτομία και ανταλλαγή καλών πρακτικών που επιτρέπει στους συμμετέχοντες οργανισμούς να αντιμετωπίζουν από κοινού σημαντικά θέματα, να αναπτύσσουν συνεργασίες και να μοιράζονται καινοτόμες πρακτικές. Οι φορείς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα προέρχονται από τις χώρες Τουρκία, Ελλάδα, Ιταλία, Πολωνία και Ισπανία και είναι οι εξής:
- Cubuk District Directorate for National Education (Άγκυρα)
- Cubuk Vocational Education Center (Άγκυρα)
- 2ο Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) Τρικάλων (Τρίκαλα)
- National Research Council of Italy (CNR) - Institute for Educational Technology (ITD) (Παλέρμο)
- Orka Consulting (Λοτζ)
- Spanish Confederation of Education and Training Centers (CECE) (Μαδρίτη)

Το πρόγραμμα NecVET εστιάζει στο διαδραστικό διαμοιρασμό προσδοκιών και αναγκών μεταξύ των οργανισμών επαγγελματικής εκπαίδευσης και των επιχειρήσεων με τη δημιουργία νέων άμεσων δεσμών και διασυνδέσεων. Το έργο NecVET παρέχει εφαρμογή ερευνητικής μελέτης σχετικά με τη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής. Επιπλέον, πρόκειται να συμβάλει στη χάραξη κατεύθυνσης των πολιτικών και του περιεχομένου της επαγγελματικής εκπαίδευσης, σε συνεργασία με τους τοπικούς και περιφερειακούς κοινωνικούς φορείς και στην υιοθέτηση της τυποποίησης στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με την υποστήριξη του προγράμματος EQAVET. Μια από τις πιο σημαντικές διαφορές του προγράμματος NecVET από τα άλλα έργα, είναι η δομή της εταιρικής σχέσης που φέρνει κοντά τοπικούς και περιφερειακούς φορείς σε διάφορα επίπεδα όπως: ίδρυμα, ένωση, κέντρο επαγγελματικής εκπαίδευσης, επιχείρηση, σχολείο και δημόσιο ερευνητικό οργανισμό.

Οι δραστηριότητες και τα παραγόμενα προϊόντα του έργου NecVET θα υλοποιηθούν στα πλαίσια των παρακάτω δράσεων:
- Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης (ESA), που θα επιτευχθεί μέσω των ερευνητικών μελετών σε τοπικό επίπεδο σε κάθε συμμετέχουσα χώρα.
- Εφαρμογή ερωτηματολογίου προσδοκιών σε τουλάχιστον 10 διαφορετικούς βιομηχανικούς τομείς και ανάλυση των αποτελεσμάτων.
- Προετοιμασία ενημερωτικών κιτ για τις αρμοδιότητες και τις ανάγκες των επαγγελματικών τομέων που θα προκύψουν από τις μελέτες.
- Σχεδιασμός ιστοσελίδας που θα διευκολύνει την ανταλλαγή και την παρουσίαση του σχεδιασμού εργασίας και όλων των παραγόμενων προϊόντων του έργου.
- Προσδιορισμός και σύγκριση των ήδη υπαρχόντων επαγγελματικών τομέων στα επαγγελματικά ιδρύματα σε κάθε συμμετέχουσα χώρα. Με αυτόν τον τρόπο θα προσδιοριστούν επαγγελματικές προσεγγίσεις και διαφορές μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών.
- Διοργάνωση τοπικών ενημερωτικών συναντήσεων όπως σεμινάριο, συνέδριο ή πάνελ με τη συμμετοχή των ιδρυμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και των τοπικών φορέων.
- Σχεδιασμός λογότυπου, αφίσας και φυλλαδίου που θα παρουσιάζουν το όνομα του έργου και τις δραστηριότητές του.

Το πρόγραμμα NecVET θα ενθαρρύνει τα ιδρύματα επαγγελματικής εκπαίδευσης να επανεξετάσουν την επαγγελματική εκπαιδευτική πολιτική που ακολουθούν, να προσδιορίσουν νέες ανάγκες και αντίστοιχες ευκαιρίες κατάρτισης και απασχόλησης, ενισχύοντας τη σύνδεση με την αγορά εργασίας μέσω μιας αποτελεσματικής συνεργασίας και επικοινωνίας.

About the project
NecVET project focuses on sharing expectations and needs interactively between vocational education institutions and enterprises by generating new direct links and interconnections. The NecVET project will provide micro research study implementation in place of macro view in shaping educational policy. Moreover, it is going to contribute by directing vocational education policy and its contents in collaboration with local and regional social actors and adopting standardization in VET by supporting EQAVET programme. Additionally one of the most important difference of NecVET project from others is the structure of the partnership that brings together local and regional actors at different levels such as: institution, association, vocational education center, enterprise, school and public research institution. Such a partnership is relevant to reach the project goals and to constitute highest consciousness about vocational education, its importance, expectations and needs on local communities in each participant country. Finally,the NecVET project has an unique essence with research studies at micro level, informatory kits that will be prepared, research reports in which VET curriculum will be compared and local labor market expectations will be investigated.

NecVET project focuses on outputs. This project especially will share all outputs in vocational education institutions and the partnership plans to achieve the following outputs (beside the planned intellectual outputs) at the end of the project activities:
- Existing Situation Analysis (ESA) that will be obtained by means of research studies at local level in participant country.
- Applying expectation questionnaire in at least 10 different industrial sectors.
- Preparing informatory kits for vocational key competences and needs obtained through research studies.
- Designing a web page that will facilitate sharing and introducing all project materials and work plan.
- Identifying and comparing already existing vocational departments in vocational institutions in participant country at local level. By this way vocational approaches and differences will be able to seen among participant countries.
- Local informatory meetings such as seminar, conference or panel with participation of vocational education institutions and local actors will be organized.
- Designing logo, poster, brochure and signs which will represent project name and its activities.

Partners
1. Cubuk District Directorate for National Education Turkey - Coordinator
2. Cubuk Vocational Education Center –- Turkey
3. 2nd Epal of Trikala - Greece
4. Italian National Research Council (CNR) - Institute for Educational Technology (ITD) - Italy
5. Orka Consulting - Poland
6. Spanish Confederation of Education Centers (CECE)- Spain


NecVET's Official Website
http://www.necvet.eu/

Information about the meetings in every country
1η Συνάντηση στα Τρίκαλα (Ελλάδα) - 1st Meeting in Trikala (Greece)
2η Συνάντηση στη Μαδρίτη (Ισπανία) - 2nd Meeting in Madrid (Spain)
3η Συνάντηση στο Λοτζ (Πολωνία) - 3rd Meeting in Lodz (Poland)
4η Συνάντηση στο Παλέρμο (Ιταλία) - 4th Meeting in Palermo (Italy)
5η Συνάντηση στην Άγκυρα (Τουρκία) - 5th Meeting in Ankara (Turkey)◄ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

Υλοποίηση και Συντήρηση του Διαδικτυακού Τόπου:
Αβδελίδης Ευάγγελος, Αβδελίδου Ελένη
© Copyright 2001 - 2019